EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Crestinismul Traditional

Mai întîi Domnul s-a arătat lui Moise ca o flacără de foc, într-un tufiş de spin. Pe muntele Sinai a coborît într-un foc, însoţit de tunete, fulgere şi sunet de trîmbiţe. Întregul popor a auzit glasul Său puternic (Exod 19+20). „ Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu, şi cu şaptezeci de bătrîni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăţia lui. EL nu şi-a întins mîna împotriva aleşilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu, şi totuşi au mîncat şi au băut.” (Exod 24, 9-11). Un popor întreg a fost martor al faptului că Dumnezeul cel Atotputernic s-a prezentat pe pămînt. Persoane individuale au păşit chiar în prezenţa Sa, văzîndu-L pe Dumnezeu ca Domn într-un chip pe care l-au putut descrie.

La scurt timp după aceasta, Moise s-a urcat din nou pe munte, pentru a se întîlni cu Domnul Dumnezeu: „ Moise s-a suit pe munte, şi norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai, şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfăţişarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vîrful muntelui, înaintea copiilor lui Israel” (Exod 24, 15-17). Întotdeauna cînd este vorba despre „ slava Domnului ” , aceasta se exprimă prin „ şechina” , cuvînt ebraic pentru norul de lumină strălucitor, maiestuos şi vizibil; „ şechina ” este exprimarea formei supranaturale a prezenţei Domnului. În timpul călătoriei de 40 de ani, Domnul cobora într-un mod vizibil pentru tot Israelul, deasupra cortului întîlnirii, pentru a vorbi cu Moise. Ziua era un stîlp de nor, noaptea era un stîlp de foc, al cărui strălucire şi lumină erau puternice.

Şi alţi bărbaţi ai lui Dumnezeu au văzut „ şechina” - slava. „ În clipa cînd au ieşit preoţii din Locul sfînt, norul a umplut casa Domnului. Preoţii n-au putut să rămînă acolo să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa Domnului.” (1 Împ. 8, 10-11).

Proorocul Isaia L-a văzut pe Domnul pe tron şi i-a auzit pe serafimi strigînd: „ Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui! ” (Isa. 6, 3).

Şi proorocul Ezechiel a avut prilejul să-L vadă pe Domnul. El relatează: „ înlăuntrul căruia era omul acesta, şi care strălucea de jur împrejur. Ca înfăţişarea curcubeului, care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare, care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului ” (Ez. 1, 27b+28).

Trecerea de la Vechiul la Noul Testament este aşa de perfectă, cum numai Dumnezeu o poate face. Atunci cînd Domnul a devenit om, a coborît aceeaşi „ şechina ” : „ şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare” (Luca 2, 9). Pe muntele schimbării la faţă s-a întîmplat în acelaşi fel: „ Pe cînd vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: ‘Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!’... Pe cînd se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare: ‘Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta, pînă va învia Fiul omului din morţi’ ” (Mat. 17, 5+9)

În rugăciunea lui Isus este scris: „ şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea” (Ioan 17, 5). Înaintea existenţei lumii, El a ieşit de la Dumnezeu ca Logos-Iahveh, iar cu această slavă a fost preaslăvit Iahshua. Aceeaşi experienţă este făgăduită pentru toţi răscumpăraţii! „ Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi sîntem una.” (vers. 22). Desăvîrşirea o găsim descrisă astfel: „ Tată, vreau ca acolo unde sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. ”(. vers. 24)Şi pe noi, El ne-a iubit şi ne-a ales înainte de întemeierea lumii (Efes. 1, 4-5).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere
 3. Pe poziţia de cercetare - Cercetare spirituală actuală
 4. Creştinismul primar şi epocile următoare
 5. Constatare tragică - Începutul istoric al nenorocirii
 6. Pretenţiile nefondate ale papilor
 7. Cine este Maria?
 8. Ce este cultul Mariei?
 9. Reforma - Un nou început
 10. Dumnezeirea
 11. Mărturia proprie a lui Dumnezeu
 12. Trupul duhovnicesc al Lui Dumnezeu
 13. Slava Domnului
 14. Ieşit de la Dumnezeu
 15. Numele Domnului
 16. Comparaţii folositoare
 17. Isus este Domnul
 18. Cine Îl mărturiseşte pe Isus ... Mărturie adevărată sau falsă?
 19. Omul Isus Hristos
 20. Botezul
 21. Cina
 22. Căderea în păcat
 23. Neprihănirea
 24. Înnoirea şi naşterea din nou
 25. Sfinţirea
 26. Botezul cu Duhul Sfânt
 27. Alegerea - Alegerea dinainte
 28. O zi la Dumnezeu - O mie de ani
 29. Împărăţia romană mondială şi însemnătatea ei deosebită în timpul sfârşitului
 30. Concluzii Şi numărul tainic 666
 31. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: