EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Scrisoare Circulara - 2006 Decembrie

Dragi fraţi şi surori în Hristos, vă salut în Numele scump al lui Isus Hristos, cu cuvântul din Rom. 9:24-26: „ Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri, după cum zice în Osea: „ Voi numi „ popor al Meu ” , pe cel ce nu era poporul Meu , şi „ prea iubită ” , pe cea care nu era prea iubită. ” Şi acolo unde li se zicea: „ Voi nu sunteţi poporul Meu ” , vor fi numiţi fii ai Dumnezeului cel viu . ”(Osea 1:10).

Mai înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a plănuit să aibă fii şi fiice. Adam a fost fiul creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Isus Hristos, al doilea Adam, este Fiul născut al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt - Însuşi chipul lui Dumnezeu (2 Cor. 4:4, Evrei 1:3). Naşterea Fiului lui Dumnezeu a fost anunţată de-a lungul întregului Vechi Testament, iar la începutul Noului Testament vedem împlinirea acesteia (Matei 1:18-25, Luca 2:1-14). În Fiul , toţi fiii şi toate fiicele lui Dumnezeu au fost primiţi şi aşezaţi în starea de drept de la început. „ ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a Voii Sale . ” (Efes. 1:5). Dumnezeu a dat făgăduinţe privitoare la toate lucrurile din planul Său de mântuire pe care El le-a pregătit pentru noi, iar cei ce cred cu adevărat, trăiesc împlinirea acestor făgăduinţe.

Avraam a crezut ceea ce i-a făgăduit Dumnezeu, nu s-a îndoit prin necredinţă (Rom. 4) şi astfel a trăit împlinirea a ceea ce omeneşte părea imposibil. Adevăraţii credincioşi sunt sămânţa lui Avraam, care nu se rătăcesc prin necredinţă, pentru că ei sunt copii ai făgăduinţei: „ Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei . ” (Gal. 4:28).

Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt adevărate pentru veşnicie. Prin legământul încheiat cu propriul Său sânge, Isus a confirmat ceea ce a făgăduit în Cuvântul Său. Este ceva absolut, definitiv, în fiecare făgăduinţă, o siguranţă divină care nu lasă loc nici unei îndoieli (2 Cor. 1:20).

Domnul Dumnezeu S-a legat cu jurământ să împlinească lucrurile pe care El le-a făgăduit: „ Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuşi. ” Acelaşi lucru se aplică şi pentru noi: „ De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ. ” (Evrei 6:13-20). Amin. Amin.

Dumnezeu se îngrijeşte El însuşi să împlinească propriul Său plan de mântuire, în special cu Biserica lui Isus Hristos, cu fiii şi fiicele Sale, cu poporul pe care El l-a ales pentru Sine. Dumnezeul Atotputernic/ELOHIM s-a descoperit în întregul Vechi Testament ca DOMNUL/YAHVEH, Cel nevăzut descoperit în chip vizibil, în care a umblat în Grădina Eden, l-a vizitat pe Avraam şi a vorbit prorocilor. Acelaşi Dumnezeu, lângă care nu mai există un altul, S-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri şi în singurul lui Fiu, pe pământ: „ Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea . ” (Gal. 4:4-7).

Mereu ni se reaminteşte planul Său de răscumpărare pentru omenire: „ Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă , să desăvârşească prin suferinţă pe Căpetenia mântuirii lor. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul . ” De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „ fraţi ” , când zice: „ Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei, Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării ” (Ps. 22:22) Şi iarăşi: „ Îmi voi pune încrederea în El ” Şi în alt loc: „ Iată-Mă, Eu şi copiii, pe care Mi i-a dat Dumnezeu! ” (Isa. 8:18), (Evrei 2:10-18).

Pentru toţi fiii şi toate fiicele lui Dumnezeu care sunt rânduiţi mai dinainte la ascultare de Voia lui Dumnezeu , exemplul lor este Însuşi Fiul lui Dumnezeu, care a fost ascultător până la moarte de cruce (Fil. 2:5-11). Înainte de răstignire, El s-a rugat în Grădina Gheţimani şi a spus: „ Isus le-a zis atunci: „ Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ” Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: „ Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu . ” (Matei 26:38-39).

Marcu scrie în evanghelia lui, cap. 14, vers. 36: „ Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu ” . Odată se spune „ nu ce voiesc Eu ” şi apoi „ nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu ” .

În Luca 22 ni se spune că Domnul şi Mântuitorul nostru s-a rugat într-un chin ca de moarte: „ Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta . ”(v.42). Şi noi trebuie să ne supunem în mod conştient voia noastră sub Voia lui Dumnezeu. Doar atunci putem avea părtăşie cu El şi să păşim pe căile Sale, astfel încât să fim schimbaţi şi să facem voia lui Dumnezeu cea bună, plăcutăşi desăvârşită (Rom. 12:1, 2). Căci numai cei ce fac voia lui Dumnezeu rămân în veac (1Ioan 2:17)!

Domnul nostru a spus: „ oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, sorăşi mamă. ” (Marcu 3:31-35). Ei sunt aceia „ născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. ” (Ioan 1:13).

Lucifer, fiul zorilor, s-a îndepărtat singur, prin propria lui voinţă, de voia lui Dumnezeu, şi astfel a devenit vrăjmaşul şi duşmanul lui Dumnezeu. De multe ori el a spus: „ Mă voi sui ” , „ Îmi voi aşeza tronul ” , „ eu voi ” , „ eu voi ” (Isaia 14:1214). Acesta a fost păcatul lui, căderea lui, şi el a tras după sine o parte din oştirea cerească. Lucifer s-a înălţat pe sine şi a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ca şi „ omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „ Dumnezeu ” , sau de ce este vrednic de închinare. ” (2Tes. 2:1-12). După ce a fost aruncat pe pământ, el a pătruns în Rai şi a intrat în şarpe, antrenând-o pe Eva într-o discuţie asupra celor spuse de Dumnezeu. Mai întâi Satan a târât-o pe Eva în păcat, apoi pe Adam şi, ca urmare, întreaga omenire a fost atrasă în păcat, şi astfel în afara Voii lui Dumnezeu. Vrăjmaşul a reuşit s-o înşele pe Eva cu tâlcuirea lui, trăgând-o în necredinţă, în neascultare şi apoi în călcarea Cuvântului, făcând-o astfel roabă Voii lui. El este încă domnul lumii acesteia, care duce în rătăcire pe oamenii din toate instituţiile religioase, făcându-i să creadă tâlcuirea lui în locul Cuvântului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu S-a împotrivit la toate încercările Satanei de a-L ispiti, chiar şi atunci când acesta folosea lozinca „ este scris ” , „ este scris ” , „ este scris ” (Matei 4:1-11, Luca 4:1-13). Hristos ne-a eliberat de sub puterea Satanei, izbăvindu-ne de sub puterea întunericului şi aducându-ne înapoi în Împărăţia lui Dumnezeu, conform Voii lui Dumnezeu (Col. 1:13).

Domnul nostru ne avertizează să luăm în serios cuvintele, „ Nu orişicine-Mi zice: „ Doamne, Doamne! ” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. ”(Matei 7:21). La ce bun rugăciunea „ Tatăl nostru ” , la ce foloseşte o evanghelie a prosperităţii pe care oamenii iubesc s-o audă şi cui ajută adunări în care se spun povestiri biblice sau servicii de amuzament religios? La ce bun toate serviciile de vindecare carismatice, dacă tot ce se petrece este conform Voii omului? Ce se câştigă dacă se cântă „ El este Domn, El este Domn ” ? Cui ajută falşii proroci care se prezintă ca unşi ai Domnului şi care povestesc multele lucruri pe care ei le-au făcut în Numele Lui?

N-am prorocit noi în Numele Tău?

N-am scos noi draci în Numele Tău?

N-am făcut noi minuni în Numele Tău?

Este evident că cel mai important lucru nu se găseşte pe lista lor. Nici unul din ei nu poate spune:

N-am botezat noi în Numele Tău aşa cum a poruncit apostolul Petru? ” (Fapte 2:38 şi alte versete).

N-am botezat noi pe credincioşi în Numele Tău aşa cum a făcut apostolul Pavel? ” (Fapte 19:5 şi alte versete).

Botezul apostolic în Numele Domnului Isus Hristos este în general respins şi declarat în faţa oamenilor ca fiind o erezie. Şi totuşi, apostolii au fost ascultători şi au dus la îndeplinire trimiterea exact cum le-a poruncit Domnul în Matei 28:19 şi, aşa cum au fost învăţaţi, au botezat în Numele în care Dumnezeu S-a descoperit pe Sine ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt.

În ziua aceea, Domnul va trebui să pronunţe judecata asupra celor care au avut darurile Duhului, asupra celor care au făcut minuni, asupra celor care, după părerea lor, au predicat Evanghelia deplină, chiar şi asupra celor care au folosit Numele Lui sfânt ca să scoată demonii din alţii: „ Atunci le voi spune curat: ‘ Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”(Matei 7:21-23). În ochii oamenilor, ei păreau deosebit de binecuvântaţi, dar în ochii lui Dumnezeu ei erau oameni care-şi desfăşurau propriul lor program fără ca ei înşişi să se supună Voii lui Dumnezeu. În 1 Sam. 15:23 citim că neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată ca închinarea la idoli. La ce folos acele servicii de închinare, când Însuşi Domnul spune: „ Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. ”(Marcu 7:6b-7). Oriunde sunt introduse şi făcute regulă crezuri şi declaraţii de credinţă omeneşti, acolo închinarea este degeaba, pentru că Dumnezeu poate primi doar o închinare adusă în Duh şi în adevăr (Ioan 4:24).

De repetate ori apostolul Pavel vorbeşte despre Voia lui Dumnezeu. Atunci când a fost chemat, lui i s-a spus: „ Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui , să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui. ”(Fapte 22:14). O adevărată chemare din partea lui Dumnezeu trebuie să conţină, ca cel mai important lucru, descoperirea Voii lui Dumnezeu celui care este rânduit pentru slujbă. O chemare la slujbă este o chemare la recunoaşterea Voii lui Dumnezeu, o trimitere pentru adevărata vestire a Voii lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Pe baza unei chemări dumnezeieşti scriu şi eu Bisericii astăzi, la fel cum a făcut-o Pavel în vremea lui, când s-a adresat credincioşilor biblici pentru a-i aduce în armonie cu Cuvântul scris, căci numai în acesta este arătată Voia lui Dumnezeu.

Următoarele texte din Scriptură ne sunt date spre meditaţie şi spre confirmarea faptului că Domnul şi Răscumpărătorul nostru, Îşi zideşte Biserica Sa conform Voii Lui şi că El Îşi va încheia lucrarea Sa până în ziua slăvitei Sale reveniri:

Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu ” (1Cor. 1:1).

căci a binevoit să ne descopere taina Voii Sale , după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi ” (Ef. 1:9).

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa Voii Lui , în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească ” (Col. 1:9).

Iată-Mă, vin să fac voia Ta , Dumnezeule. ” Prin această „ voie ” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi ” (Evrei 10:9-14).

Voia lui Dumnezeu ne este arătată doar în Cuvântul lui Dumnezeu şi de aceea, doar atunci când credem cu adevărat aşa cum zice Scriptura, se împlineşte rugăciunea Fiului, care-i numeşte pe cei răscumpăraţi „ fraţii Săi ” : „ Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. ” (Ioan 17:17).

Adevărata Biserică a lui Isus Hristos trebuie zidită acum pe temelia originală a apostolilor şi prorocilor în conformitate cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu. Rânduiala dumnezeiască a mântuirii trebuie reaşezată în învăţătură şi în practicăşi trebuie să devină o realitate în viaţa tuturor credincioşilor care fac parte din Trupul lui Hristos. Biserica va fi la sfârşit aşa cum a fost la început.

Cuprins
  1. Introducere
  2. Voia Lui este împlinită în ai Săi
  3. Unitate cu preţul adevărului?
  4. Nu există unitate cu preţul adevărului
  5. Evenimente actuale
  6. Mereu noi răstălmăciri
 
Adrese similare: