EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

După aceea L-a văzut pe Domnul înviat şi înălţat ca Fiul omului în maiestatea Lui dumnezeiască umblând în mijlocul celor şapte sfeşnice. „M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur. şi în mijlocul celor şapte sfeşnice pe cineva, care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins la piept cu un brâu de aur. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului; picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.” (vers. 12-15). Prin cele şapte sfeşnice ni se spune că unica Biserică noutestamentară va trece prin şapte epoci deosebite.

Domnul îi poruncise proorocului Moise să facă un sfeşnic de aur. EL i-a dat îndemnuri precise cum trebuie să-l facă (Exod 25, 31-40). Proorocul Zaharia mărturiseşte: „M-am uitat şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur şi deasupra lui un vas cu untdelemn şi pe el şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului” (Zah. 4, 2). Vasul cu untdelemn cu cele şapte candele şi cele şapte ţevi ne arată în mod simbolic că Bisericii noutestamentare îi va curge tot timpul din plinătatea Duhului Sfânt în timpul acestor şapte epoci.

În mâna dreaptă ţinea şapte stele.” Domnul avea cele şapte stele, care sunt cei şapte îngeri ai celor şapte Biserici, ţinute tare în mâna Sa. Aceşti mesageri ai lui Dumnezeu se află într-o însărcinare supranaturală directă. Oamenii nu dispun peste ei; nici un conciliu nu are influenţă asupra lor. Ei au pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL al Cuvântului pentru Biserică. Ioan a văzut că din gura Fiului omului ieşea „ o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.” Sabia cu două tăişuri este Cuvântul lui Dumnezeu care iese din gura Domnului.

Cel ce citeşte cu grijă descrierea Fiului omului, va simţi împreună cu văzătorul cât de copleşitor a fost. El relatează: „ Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: ,Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” Când Domnul este arătat ca Fiul omului, atunci aceasta se întâmplă în legătură cu El ca Prooroc; când este arătat ca Fiul lui Dumnezeu atunci este în legătură cu El ca Răscumpărător; când este descris ca Fiul lui David, atunci aceasta se întâmplă în legătură cu El ca Împărat.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: