EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

Ultima, a şaptea scrisoare, începe imediat cu o mustrare: „ Iată ce zice Cel ce este Amin, Marturul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: ‘Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic’, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol ... ” (3, 14-17).

În această ultimă epocă, care nu este nici rece şi nici în clocot, adică trândavă şi călduţă, Domnul îi ameninţă pe acei care nu se întorc la El că îi va scuipa din gura Lui, ceea ce înseamnă că ei nu vor auzi strigarea Lui pentru prima înviere şi răpire.

Părerea înşelătoare că ar avea totul duhovniceşte din belşug şi nu mai este nevoie de nimic, este mustrată de Domnul cu cuvintele: „... şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.” Dacă cineva este fireşte sărac, orb şi gol, atunci este grav. Dar dacă el nu ştie aceasta, adică el nu recunoaşte starea lui proprie, atunci psihic nu este ceva în ordine. Transpus în cele spirituale, este la fel.

Tragicul din această ultimă epocă înşelătoare constă în faptul că oamenii se înşeală, cred şi îşi închipuie ceva care de fapt nici nu există în realitate. Conform mustrării Domnului, în timpul de sfârşit al harului, credincioşilor le lipseşte judecata duhovnicească reală. Se trăieşte într-o lume de dorinţe şi vise, fără să se înţeleagă că mustrarea Domnului este pe drept. Totuşi El nu-i părăseşte pe ai Săi, bate la uşă şi le transmite sfatul: „... te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te! ” (3, 18-19).

Numai cine îşi recunoaşte starea proprie şi vine la Domnul, va putea lua în primire ceea ce a pregătit El, chiar şi doftoria pentru ochi, pentru ca cele divine care fac parte din Împărăţia lui Dumnezeu să fie văzute prin descoperirea Duhului. Însuşi Domnul mărturiseşte că El stă la uşă şi bate, deşi înăuntru se predică despre El, se cântă şi se vorbeşte despre lucrarea şi darurile Duhului. Serviciile divine se desfăşoară în continuare, Lui însă nu I se permite să pronunţe Cuvântul în cadrul bisericilor, pentru a se descoperi în mijlocul lor. Dar răbdarea Lui se apropie de sfârşit.

Din cauza aceasta El se adresează ca Cel care bate la persoane individuale, şi zice: „ Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (3, 20). Aceasta este situaţia actuală. Nu comunităţi întregi, ci persoane individuale din diferite comunităţi aud chemarea Lui, ascultă de sfatul Lui şi îşi deschid uşa inimii, pentru ca El să cineze cu ei. În niciuna din epocile dinainte, masa Domnului nu a fost vreodată aşa de bogată ca acum.

În ceea ce priveşte făgăduinţa, aceasta este cea mai puternică dintre toate: „ Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (3, 21). Dumnezeu a făcut în Hristos începutul unei creaţiuni noi prin naştere; de aceea El se prezintă de la început acestei epoci a Bisericii ca începutul creaţiunii lui Dumnezeu. Toţi acei care sunt zămisliţi şi născuţi din nou prin Duhul Lui, (Ioan 3, 3-7; Iac. 1, 18; 1. Pet. 1, 23; 1. Ioan 5, 1-4) formează gloata celor întâi născuţi (Evrei 12, 23) şi sunt totodată făpturi noi în Hristos (2. Cor. 5, 17-19), şi vor şedea pe scaunul Său de domnie împreună cu Cel ce a biruit, pentru a domni împreună cu El.

Este izbitor că la începutul fiecărei scrisori deschise, stă scris Aşa vorbeşte Domnul. La sfârşitul fiecăreia citim: „ Cine are urechi de auzit, să audă ce zice Bisericilor Duhul.” Exact de aceasta depinde totul, adică de a auzi vorbirea prezentă a Duhului prin Cuvântul făgăduit şi descoperit pentru timpul acesta. Acesta este mesajul acum, despre care era vorba în fiecare epocă. În primele trei scrisori expresia aceasta se află înaintea făgăduinţei, în cele patru din urmă dimpotrivă, se află după făgăduinţă.

În Matei 13, Domnul a explicat în detaliu necesitatea de a auzi şi a vedea. EL a binecuvântat ochii celor care văd şi urechile celor care aud. Biruitorii din toate epocile Bisericii sunt oameni care au auzit, au crezut şi au urmat mesajul lui Dumnezeu în timpul lor. Astfel ei au avut parte de ceea ce Dumnezeu făcea în timpul lor. Tot aşa trebuie şi noi să auzim ce spune Duhul în zilele noastre prin mesajul acestui timp, pentru a avea parte de ceea ce a făgăduit Dumnezeu şi ceea ce face în prezent. Copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu nu ascultă doar de un trimis care vine în calitate de înger şi aduce mesajul divin, ci ascultă de Aşa vorbeşte Domnul, cred mărturia Cuvântului şi devin astfel biruitori care moştenesc totul.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: