EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În capitolul 4 Ioan vede o uşă deschisă în cer şi aude un glas puternic ca sunetul unei trâmbiţe, care îi zicea: „Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!

El a văzut deja mersul lucrurilor din Biserica de pe pământ . El a văzut mai departe toate celelalte, şi anume evenimentele până la împărăţia de o mie de ani, judecata de apoi, cerul şi pământul cel nou, din perspectiva cerească.

Văzătorul mărturiseşte: „Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva.” (vers. 2). El a fost transpus cu adevărat prin Duhul în ceruri şi putea să-L descrie exact pe Cel ce şedea pe scaunul de domnie, care era înconjurat cu un curcubeu (vers. 3-4). Tot aşa i-a văzut pe cei douăzeci şi patru de bătrâni şezând pe douăzeci şi patru de scaune de domnie. Ei erau îmbrăcaţi în alb şi purtau cununi de aur pe capetele lor. În continuare el a văzut fulgere şi a auzit glasuri şi tunete ieşind din scaunul de domnie, „Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.” (vers. 5b).

Dumnezeu este numai Unul şi are numai un singur Duh Sfânt, dar acest Duh este lucrător în cele şapte epoci ale Bisericii. Acelaşi lucru este prezentat în simbolul mielului cu şapte coarne şi şapte ochi. Proorocul Isaia Îl descrie pe Fiul omului tot aşa în această strălucire duhovnicească înşeptită: „Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul . Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărîdupă cele auzite .” (Isa. 11, 2-3).

Aici este vorba despre o lucrare înşeptită a Duhului în cele şapte epoci ale Bisericii noutestamentare. În Apocalipsa noi întâlnim deseori numărul „şapte”. Acest număr este de fapt strâns legat de proorocia biblică. şapte Biserici, şapte îngeri-trimişi, şapte făgăduinţe pentru biruitori, şapte peceţi, şapte trâmbiţe, şapte tunete, şapte urgii, etc. Numărul „şapte” exprimă desăvârşirea. Dumnezeu s-a odihnit în lucrarea de creaţie în ziua a şaptea. Mileniul al şaptelea va fi Împărăţia păcii lui Dumnezeu de pe pământ (Isa. 11; Isa. 65; Apoc. 20 ş. a.). Aşa cum ziua întâi urmează după ziua a şaptea, tot aşa nu poate urma după mileniul al şaptelea un al optulea - trebuie să se întoarcă la început, asta înseamnă că timpul se va revărsa în veşnicie.

Ioan continuă cu relatarea lui: "În faţa scaunului de domnie, mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară ." (Apoc. 4, 6-7).

Proorocul Ezechiel, care la fel L-a văzut pe Domnul pe scaunul Lui de domnie înconjurat cu un curcubeu, dă o descriere detaliată în cap. 1 despre El şi cele patru făpturi.

Zi şi noapte ziceau fără încetare: ,Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic care era, care este, care vine! ” (Apoc. 4, 8b).

Cei douăzeci şi patru de bătrâni încununaţi, care stătuseră mai înainte pe scaunele lor de domnie, s-au ridicat cu respectul cel mai înalt, aruncând cununile lor înaintea Celui ce este singur vrednic de a şedea încoronat pe scaunul de domnie, rugându-se şi strigând: „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute! ” (4, 11).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: