EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Martirii iudei din trecut şi din viitor

La deschiderea peceţii a cincea nu mai răsună nici un glas al vreunei făpturi, pentru că pecetea aceasta nu stă în legătură cu Biserica noutestamentară. Pecetea a cincea se încadrează jumătate în timpul Bisericii, şi anume cuprinde martirii iudei ucişi în trecut, iar cealaltă parte din timp după răpirea Bisericii, atunci când numărul martirilor iudei se va împlini numeric în timpul necazului celui mare. Cei ce fac parte din Biserica noutestamentară se duc în paradis când se despart de această viaţă; sufletele martirilor iudei se află însă sub altar. Ei nu pot intra încă în slava lui Dumnezeu, pentru că nu au acceptat împăcarea în Hristos.

Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare, şi ziceau: ,Până când , Stăpâne, Tu care eşti Sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământ ului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă, şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.” (6, 9).

Iudeii ucişi în trecut - dacă ne gândim la toţi iudeii care au fost ucişi în decurs de o mie cinci sute de ani, şi cele şase milioane care au fost ucişi numai în secolul acesta - nu aveau încă mărturia lui Isus Hristos. Ei au murit ca purtători ai mărturiei Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum îl primise Israelul în vechime. Din cauza aceasta ei strigă după răzbunare şi întreabă: „ Până când, Stăpâne, Tu care eşti Sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Credincioşii adevăraţi ai lui Hristos, împăcaţi cu Dumnezeu nu strigă după răzbunare, ci ei se roagă pentru prigonitorii lor, aşa cum a făcut-o şi Răscumpărătorul lor: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.” (Luca 23, 34) sau ca Ştefan, care a fost ucis cu pietre de duşmanii lui şi totuşi striga, rugându-se: „ Doamne, nu le ţine acest păcat.” (Fap. 7, 60).

Sufletele de sub altar au fost ucise din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei pe care ei o posedau ca iudeii. Ei Îl aşteptau pe Mesia, dar nu aveau încă descoperirea că Isus Hristos din Nazaret este Mesia al lor. Din cauza aceasta ei nu fac parte din numărul răscumpăraţilor din Biserica nou-testamentară. Dumnezeu merge cu poporul Israel un drum deosebit, conform planului Său de mântuire conceput dinaintea întemeierii lumii. Poporul Israel a fost ales de Domnul pe baza legământ ului încheiat, cu scopul de a depune mărturie despre El, singurul Dumnezeu adevărat şi despre Cuvântul Lui.

Mulţi teologi cu renume au fost de părere, că Dumnezeu a înlăturat Israelul de tot, şi a aşezat Biserica în locul lor. Aceasta nu este biblică. Dumnezeu a împietrit Israelul numai pentru o vreme şi le-a dat un duh de adormire din pricina noastră, ochi ca să nu vadă, pentru ca ochii noştri să fie deschişi, iar noi să avem parte de mântuirea Lui. Darurile, chemarea şi alegerea Israelului sunt irevocabile, iar lui Dumnezeu nu-I pare rău de chemarea făcută (Rom. 11). Martirii iudei sunt mântuiţi, chiar dacă nu au trăit o întoarcere la Hristos, pentru că ei au crezut din convingere în venirea lui Mesia şi au aşteptat aceasta.

În partea a doua a textului despre pecetea a cincea, ni se spune clar că aceşti martiri primesc o haină albă, însă ei trebuie să mai rabde un timp scurt până când robii şi fraţii lor vor muri de aceeaşi moarte ca şi ei. Toţi acei care fac parte din Biserica noutestamentară sunt denumiţi întotdeauna „fii şi fiice”; israeliţii sunt însă numiţi „robi şi roabe”. Această deosebire terminologică o găsim dealtfel în Fap. 2, 17-18 în legătură cu pogorârea Duhu-lui Sfânt care vine peste amândouă grupurile, mai întâi peste „fii şi fiice”, apoi peste „robi şi roabe”.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: