EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
O privire în începutul zilei Domnului

Pecetea a şasea cuprinde ultima parte a necazului celui mare în faza finală şi introduce astfel ziua Domnului. Pentru o înţelegere mai bună, iată o privire generală a evenimentelor prevestite: mai întâi are loc răpirea Bisericii-Mireasă în veşnicie. Aproape în acelaşi timp are loc încheierea legământ ului între Vatican, Israel, OEP şi statele arabe vecine, la fel şi începutul slujbei de trei ani şi jumătate a celor doi prooroci în Ierusalim. Apoi apar în număr deplin pe muntele Sionului cei 144.000 de iudei care au devenit credincioşi, legământul va fi rupt, şi cei doi prooroci vor fi ucişi. După aceea urmează necazul cel mare de trei ani şi jumătate pentru iudei (Dan. 7, 25) ca şi exercitarea puterii Anticristului peste popoare (Apoc. 13, 5-7).

Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate” (Mat. 24, 29). În timpul acesta scurt se întâmplă catastrofe în toată lumea şi au loc schimbări globale. În epoca aceasta se încadrează şi trâmbiţele, la fel şi urgiile cele mari de mânie. În timpul peceţii a şasea va fi cutremurat cerul şi pământul şi vor fi cuprinse în procesul de judecată şi curăţire. Atunci se va întâmpla ceea ce este astăzi de temut: meteoriţii vor cădea pe pământ, şi chiar întreg universul va fi cutremurat.

Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat, şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, şi stelele au căzut din cer pe pământ , cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.” (6, 12-14).

Pe pământ domneşte atunci o încurcătură, nedumerire şi deznădejde de nedescris. Ceea ce oamenii nu au socotit nicio-dată, vine dintr-o dată peste tot pământul, şi anume atunci când vremea neamurilor, care au călcat Ierusalimul în picioare, se va împlini (Luca 21, 24). „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.” (vers. 25-26).

Deznădejdea este adusă la exprimare în textul biblic următor: „Împăraţii pământ ului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. şi ziceau munţilor şi stâncilor: ‘Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare? ’ ” (Apoc. 6, 15-17).

Învăţătura că răpirea are loc după necazul cel mare, este nebiblică. Ne este spus că vine Isus, „care ne izbăveşte de mânia viitoare.” (1. Tes. 1, 10b). „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (1. Tes. 5, 9 ş. a.).

Harul lui Dumnezeu, care a fost dăruit omenirii prin împăcarea făcută de Mielul lui Dumnezeu, este încheiat pentru totdeauna şi pentru toţi, atunci când tronul de har devine scaunul de judecată. Din Mielul cel blând, El devine atunci Judecătorul. Mânia dumnezeiască care se va manifesta la începutul zilei Domnului, include judecata prealabilă şi curăţirea dinaintea împărăţiei de o mie de ani. „... căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” (Apoc. 6, 17). Multe texte biblice ne lămuresc despre ceea ce se va întâmpla în această legătură. Aşa cum a prezis proorocul Isaia, pământul va tremura ca o colibă: „Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă...” (cap. 24, 19-20).

În textul acesta ne este prezentat înaintea ochilor sfârşitul pământului - sfârşitul groazei. După cum mărturisesc clar alte texte biblice, după aceea va avea parte întreaga creaţie de împărăţia de o mie de ani. Ceea ce nu poate rezista înaintea lui Dumnezeu, are un sfârşit, şi ceea ce se menţine înaintea Lui, vine la locul lui. Totul va deveni din nou bine.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: