EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

Începând cu vers. 9 Ioan a văzut o gloată mare din orice neam şi orice limbă, „care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ‘Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!’ şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis: ‘Amin’. ‘A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.’” (vers. 9b-12).

Gloata biruitorilor va fi răpită înainte de necazul cel mare şi vor vedea împlinirea făgăduinţei de a fi pe scaunul de domnie, în comparaţie cu această gloată care apare înaintea scaunului de domnie. „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” (cap. 3, 21). Cei ce rămân credincioşi în necazul cel mare, vor fi înaintea scaunului de domnie în timpul împărăţiei de o mie de ani.

Această gloată nenumărată Îi va sluji Domnului Dumnezeu în templul Său, dar nu va domni împreună cu El:

Şi unul din bătrâni a luat Cuvântul, şi mi-a zis: ‘Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? şi de unde au venit?’ ‘Doamne’, i-am răspuns eu, ‘Tu ştii’. şi el mi-a zis: ‘Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor’” (vers. 13-17).

Folosirea cuvintelor „zi şi noapte” ne arată că aici este vorba despre epoca împărăţiei de o mie de ani şi nu despre veşnicie, care nu mai cunoaşte noţiunile de ,zi şi noapte , ,ieri şi mâine. Gloata aceasta nenumărată care-I slujeşte Domnului în Templul Său, sunt acei răscumpăraţi care vin din necazul cel mare. Biserica-Mireasă este identică cu Ierusalimul cel nou în care va locui (Apoc. 21, 9-10). Ierusalimul cel nou, ca oraş al lui Dumnezeu, nu are nici un Templu. „În cetate n-am văzut nici un Templu; pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.” (Apoc. 21, 22+23).

Gloata cea mare pe care nu o putea număra nimeni este formată din credincioşii răscumpăraţi prin sângele Mielului şi care au primit haine albe prin har, dar care nu fac parte din gloata celor întâi născuţi care vor fi răpiţi. Nu necazul cel mare i-a curăţit sau le-a adus mântuirea - ei au fost salvaţi deja înainte, dar nu au fost pregătiţi pentru răpire. Răscumpărarea este valabilă în egală măsură pentru toţi cei împăcaţi cu Dumnezeu, indiferent din care grupare fac parte, şi este posibilă numai prin sângele Mielului lui Dumnezeu. Faptele bune şi necazurile nu au mântuit pe nimeni şi nici nu au dat viaţă veşnică. Numai în Isus Hristos a iniţiat Dumnezeu acest legământ nou prin sângele vărsat pe Golgota. Cine crede aceasta şi trăieşte personal împăcarea cu Dumnezeu, primeşte viaţa veşnică.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: