EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului, şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ . şi li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpiile pământului.” (vers. 1-3).

Vestirea de la sfârşitul capitolului 8 este îndreptăţită, pentru că în trâmbiţa a cincea este descris chinul groaznic care-i va lovi pe oamenii care nu poartă pe frunte pecetea lui Dumnezeu. După cum am spus deja, în timpul respectiv numai cei 144.000 au pecetea lui Dumnezeu pe frunte şi rămân astfel ocrotiţi în timpul acestor nenorociri trâmbiţate. Conform mărturiei infailibile a Sfintei Scripturi, aceste judecăţi trâmbiţate pot avea loc abia după încheierea slujbei de trei ani şi jumătate a celor doi prooroci. Mai mult: cei pecetluiţi se află în timpul trâmbiţei a cincea, adică în timpul celor cinci luni de nenorocire şi chinuri, în Israel şi rămân ocrotiţi.

Du-te, poporul Meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! ” (Isa.26, 20).

Li s-a zis să nu vatăme iarba pământ ului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.” (Apoc. 9, 4). Poate fi comparat cu cap. 7, 1-8.

Acestor fiinţe ciudate le-a fost dată o putere pe care o posedă doar scorpionii. Acestea sunt fiinţe care se ridică direct din iad; chinul pe care îl produc este de neînchipuit. Acest chin este stabilit pentru o perioadă de cinci luni.

Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei, când înţeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (vers. 5-6).

De la vers. 7 până la 10 sunt descrise aceste fiinţe groaznice care se ridică din adânc.

Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie, şi dinţii lor erau ca dinţii de lei. Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi vuietul pe care-l făceau aripile lor, era ca vuietul unor care trase de mulţi cai, care se aruncă la luptă. Aveau nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. şi în cozile lor stătea puterea, pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. (9, 7-10).

Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adâncului, care pe evreieşte se cheamă ‘Abadon’ iar pe greceşte ‘Apolion’ .” (vers. 11).

Această nenorocire groaznică care vine peste omenirea necredincioasă este descrisă ca prima „durere”.

Aşa cum au venit plăgile peste Egipt, când Israelul urma să iasă afară, la fel ne sunt prezentate înaintea ochilor, în cele patru trâmbiţe de judecată, plăgile care vor veni peste natură în această perioadă.

În trâmbiţa a cincea şi a şasea aflăm despre chinurile care trebuie să le sufere omenirea necredincioasă. În a cincea trâmbiţă oamenii vor căuta moartea, dar nu vor putea muri, ci vor trebui să sufere chinuri de neînchipuit. În a şasea trâmbiţă va veni apoi moartea cea mare.

Cele şase trâmbiţe de judecată se succed cronologic şi se împlinesc în timpul celei de-a şasea peceţi. O excepţie este numai a şaptea trâmbiţă, care nu mai conţine nici o judecată, ci chemarea la împărăţie.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: