EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

Hristos şi ai Săi
Satana-balaurul roşu şi însoţitorii lui

Capitolul douăsprezece este tălmăcit diferit de către teologii Bibliei. Părerile despre „femeia” descrisă în acest text încep cu Israelul, până la Maria şi la Biserică.

Şi aici este necesară o observare atentă a tuturor detaliilor. Dacă nu se încadrează corect fiecare detaliu în tabloul general, atunci ceva nu corespunde. Tâlcuirile de până acum nu spun adevărul. În introducere ni se spune:

În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare chin ca să nască.” (vers. 1-2).

Cine spune că aici este vorba despre Maria şi Isus, trebuie să se gândească la faptul că Ioan a văzut pe insula Patmos lucruri viitoare şi nu trecute. Nici celelalte împrejurări amintite nu s-au împlinit cu Maria şi Isus. Maria nu a fugit în pustiu, iar Isus nu a fost răpit după naşterea Sa, ci S-a înălţat la cer abia după ce a înfăptuit răscumpărarea şi a înviat. Niciodată nu se vorbeşte despre El că a fost „răpit” sau „luat” ca despre Enoh şi Ilie, ci numai că „s-a înălţat la cer”; de aici şi noţiunea „înălţarea Domnului”.

În Vechiul Testament, Israelul este simbolizat de mai multe ori printr-o femeie care este în legământ cu Dumnezeu (Ier. 3, 6+11; Osea 2, 4 ş. a.). Dumnezeu foloseşte exemple naturale şi de înţeles. EL vorbeşte despre logodnă şi credincioşie (Osea 2, 20), despre logodnică şi soţie (Isa. 62, 4). În Isaia 54, 5-10 Domnul spune cu referire la Israel:

... căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numeşte Dumnezeul întregului pământ , căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău.

În Noul Testament este vorba despre Mireasă şi Mire (Ioan 3, 29 ş. a.) şi despre nuntă (Mat. 25 ş. a.). Femeia pe care a văzut-o Ioan aici poate fi numai Biserica noutestamentară, care bineînţeles a început cu Israel în Ierusalim, pe pământ iudaic. Relaţia lui Dumnezeu cu poporul Său, sub denumirea de «femeie», exprimă dragostea Sa în unirea cu Biserica Sa (Ef. 5, 29-32). Isus pune sămânţa Cuvântului Său în Biserica Sa, pentru ca prin naşterea din nou să se nască fii şi fiice ale lui Dumnezeu.

Soarele cu care este învăluită Biserica, arată înspre Răscumpărătorul însuşi. EL este de fapt soarele dreptăţii care o învăluie în timpul Noului legământ în lumină şi căldură.

Luna de sub picioarele ei simbolizează Biserica ancorată tare de stânca Cuvântului dumnezeiesc al Vechiului legământ. După cum luna reflectă lumina soarelui, tot aşa străluceşte Vechiul Testament în lumina soarelui prin împlinirea noutestamentară a întregului Cuvânt profetic (Ef. 2, 20-22).

Cununa cu cele douăsprezece stele înseamnă că Biserica noutestamentară este încununată cu învăţătura celor douăsprezece apostoli. Cele şapte stele din mâna Domnului înviat au fost cei şapte îngeri ai celor şapte Biserici (Apoc. 1, 20). Cele douăsprezece stele din cununa ei arată că Biserica este vrednică de rânduiala divină-împărătească şi poartă învăţătura celor doisprezece apostoli (Fap. 2, 42). Conform mărturiei Sfintei Scripturi, la sfârşit, Biserica lui Hristos se va întoarce la învăţătura şi practica originală a apostolilor, pentru a fi găsită la venirea Lui în această stare.

Despre femeie se spune că era însărcinată şi se afla în durerile naşterii. şi acest tablou foarte natural despre o femeie care a primit sămânţa pentru a naşte o viaţă nouă, are o însemnătate duhovnicească. Maria, ca fecioară, a fost aleasă pentru a primi sămânţa divină şi pentru a naşte Cuvântul devenit trup, pe Fiul lui Dumnezeu. Ea este descrisă şi ca femeie în Gen. 3, 15 şi în Ioan 2, 4. Tot aşa este şi Biserica; ea a devenit dintr-o fecioară curată o femeie (2. Cor. 11, 2), prin depunerea seminţei divine a Cuvântului în ea. Din ea se va naşte copilul de parte bărbătească gloata biruitorilor. De parte bărbătească înseamnă major duhovniceşte, matur. Planul lui Dumnezeu cu Biserica ajunge la desăvârşire, dar în ultima fază se desfăşoară paralel cu Israelul. La chemarea afară, Dumnezeu a numit Israelul „fiul întâi născut”: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.’ Îţi spun: ‘Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească ...’” (Exod 4, 22-23a).

În Isaia 66, 7-9 găsim descris într-o desfăşurare dublă: „Înainte ca să simtă dureri, a născut, şi înainte ca să-i vină suferinţele, a dat naştere unui fiu.’”

În acest verset este vorba despre copilul de parte bărbătească, în următorul verset despre naşterea duhovnicească a Israelului: „Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate naşte oare o ţară într-o zi? Se naşte un neam aşa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile, şi fiica Sionului şi-a şi născut fiii!

Despre amândouă este scris în acest text, despre durerile naşterii şi despre suferinţe: despre naşterea copilului de parte bărbătească şi despre neamul care se naşte dintr-o dată (vers. 7-8). Adunarea iudeilor se împlineşte pe parcursul secolelor, chemarea celor 144.000 pe parcursul anilor, descoperirea lui Mesia se întâmplă într-o singură zi. În acelaşi loc, în acelaşi timp Îl vor vedea pe Acela pe care L-au răstignit, şi astfel vor primi viaţă din Dumnezeu (Osea 6, 1-3).

Când copilul de parte bărbătească va ajunge la „înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Ef. 4, 13), balaurul cu şapte capete se va aşeza înaintea Bisericii „ pentru ca să-i mănînce copilul, când îl va naşte” (Apoc. 12, 4). Satana, balaurul cel bătrân, a fost aruncat din cer (Ioan 12, 31; Luca 10, 18) şi şi-a aşezat scaunul de domnie pe pământ (Apoc. 13, 1-2). Aici este vorba despre „scaunul” vrăjmaşului lui Dumnezeu, duşmanul de moarte al Israelului şi al Bisericii lui Isus Hristos.

Cu privire la femeie, se spune: „Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.” (Apoc. 12, 5). Israelul nu va fi răpit, pocăinţa lor pentru Hristos, Mesia, se împlineşte după răpirea Bisericii Mireasă.

Este impresionant să vezi cu câtă exactitate a dictat Duhul Sfânt Cuvântul. Copilul de parte bărbătească este destinat pentru cârmuirea neamurilor, dar mai întâi este răpit. Succesiunea exactă este: prima dată vine răpirea şi nunta în cer, şi după aceea domnia pe pământ împreună cu Hristos. Trebuie să fim atenţi că făgăduinţa „ să cârmuiască toate neamurile” a fost dată biruitorilor. Ea nu este valabilă numai pentru Mântuitor, ci şi pentru mântuiţii care sunt destinaţi să domnească cu El. „Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier ...” (Apoc. 2, 26-27).

Cheia pentru înţelegerea corectă a acestei făgăduinţe din cap. 12 este în Cuvântul citat mai sus. După răpirea copilului de parte bărbătească, femeia Biserica, a fugit în pustie, şi anume pentru un timp de exact trei ani şi jumătate. „şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo, o mie două sute şase zeci de zile.” (Apoc. 12, 6).

Ca şi în evanghelii, unde El ca Fiul omului a împlinit slujba profetică, astfel întâlnim şi în Apocalipsa pildele Domnului nostru. Gândul însemnătatea care este ascunsă în toate tablo-urile, nu va fi descoperită tuturor, aşa este dorinţa Învăţătorului, ci numai celor cărora le este destinată. Domnul le-a vorbit ucenicilor: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” (Mat. 13, 11).

Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea de loc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: ‘Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.’” (Mat. 13, 34-35).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: