EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

De la cap. 13 până la cap. 19 găsim simboluri care sunt amintite deja în cartea lui Daniel şi se potrivesc pentru timpul sfârşitului. Pentru o înţelegere mai bună vrem să privim doar pe scurt ce i s-a arătat.

El a văzut patru împărăţii mondiale care se succedau, simbolizate prin patru metale diferite, unite în forma unui chip mare (cap. 2). Lui i s-a făcut de cunoscut şi însemnătatea chipului pe care l-a văzut. Dumnezeul Atotştiutor descoperă şi astăzi tainele slujitorilor şi proorocilor Lui. „ Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descoperă tainele ...” (cap. 2, 27-28).

În cap. 7 proorocul Daniel a văzut dezvoltarea acestor împărăţii mondiale - simbolizate prin fiare - până la sfârşitul acestei civilizaţii. El a observat cum cele patru vânturi ale cerului au răscolit marea mondială, din care au ieşit apoi patru fiare. În limbajul profetic al simbolurilor este vorba despre marea popoarelor care este mişcată din toate cele patru puncte cardinale, şi din care au ieşit pe rând aceste împărăţii mondiale diferite. Ţările folosesc diferite animale ca emblemă, aşa cum i-au fost arătate proorocului.

Aceste patru fiare mari, sunt patru împăraţi, care se vor ridica pe pământ ...Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, ... ” (Dan. 7, 17+23).

Din Daniel 2 şi 7 rezultă clar desfăşurările istorice prezise. Împărăţiile din cap. 2, 31-43 sunt identice cu cele descrise în cap. 7, 1-7. Prima împărăţie este simbolizată printr-un leu, care în mod ciudat avea două aripi de vultur. Aceasta înseamnă: puterea nemăsurată a acestei împărăţii s-a ridicat de pe pământ şi a biruit toate celelalte împărăţii dimprejur. Cele două aripi reprezintă cele două împărăţii unite Asiria/Babilon. Fiecare împărăţie este reprezentată prin conducătorul ei, de aceea stă această fiară pe două picioare ca un om. Această primă „împărăţie a fiarei” din cap. 7, 4 corespunde cu capul de aur din cap. 2, 38.

Împărăţia a doua a fost simbolizată printr-un urs puternic şi zdravăn (Dan. 7, 5). A fost împărăţia medo-persană care a distrus împărăţia asiro-babiloniană. Domnitorul de atunci a fost arătat cu trei coaste în gură între dinţi: el a biruit trei ţări importante din timpul respectiv, Babilonul, Lidia şi Egiptul. Această a doua împărăţie corespunde cu pieptul de argint al chipului din cap. 2, 39a.

A treia fiară, un pardos cu patru aripi şi patru capete îl reprezintă simbolic pe Alexandru cel Mare. El a distrus împărăţia medo-persană şi şi-a extins împărăţia în cele patru direcţii cardinale. Cele patru capete arată că din imperiul acesta grec se vor forma patru împărăţii. Împărăţia a treia din vers. 6 corespunde cu arama chipului din cap. 2, 39b.

Cu împărăţia a patra, care va dura până la sfârşit, ne vom ocupa mai de-aproape.

După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne.” (cap. 7, 7).

Acest text corespunde cu fierul şi lutul chipului din cap. 2, 40-43. În vers. 8 din cap. 7 a ieşit mai întâi un corn neînsemnat şi a smuls trei coarne din acel cap: el are ochii unui om şi vorbeşte cu trufie. Acest corn Îl va huli pe Dumnezeu şi va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, până când Domnul va ţine judecata (cap. 7, 20-25).

În chipul acela, cele patru împărăţii care se succed, au fost simbolizate prin metalele aur, argint, aramă şi fier. Cele două picioare fac parte din chip şi ne arată în faza de sfârşit Estul şi Vestul. Cele zece degete sunt părţi componente din cele două picioare, deci la sfârşit va rezulta din Estul şi Vestul Europei o Europă unită. Picioarele şi degetele arată spre «ultima fază», care este un amestec de fier şi lut. Acum la sfârşitul acestei epoci are loc unirea sistemelor total diferite.

Proorocului i-au fost arătate tăria de fier a ţărilor industrializate vestice şi statele est-europene care se fărâmiţează ca lutul. Totuşi, conform vedeniei pentru timpul de sfârşit, ele se vor uni, însă fără a se amesteca, şi formează conform proorociei o uniune funestă. Ultima constelaţie politică nu este dintr-o bucată - nu una crescută, ci un amestec din diferite structuri care s-a format prin negocieri.

Această ultimă putere mondială îşi va găsi sfârşitul conform hotărârii divine printr-o lovitură din cer senin, pentru că ea va lua parte la lupta cea mare împotriva Israelului. Daniel o descrie astfel: „Tu te uitai la el, şi s-a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi ... Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot pământul. ” (cap. 2, 34-35).

Această piatră este Hristos; aşa se spune în multe texte biblice despre El (Isa. 8, 14; Zah. 3, 9; Ps. 118, 22; Mat. 21, 42; 1. Pet. 2, 4; ş. a.).

Căci este scris în Scriptură:‘Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.’”(1. Pet. 2, 6).

Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea: şi pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. ” (Luca 20, 18).

Conform Zaharia 3, 9 înspre piatra aceasta vie sunt îndreptaţi şapte ochi. Prin numărul şapte este exprimată Dumnezeirea Lui deplină. În proorocul Daniel noi nu-L vedem ca piatra unghiulară a Bisericii, ci ca piatra care se dezlipeşte pentru a distruge ultima împărăţie şi pe duşmanii Israelului.

Muntele de care s-a dezlipit piatra, reprezintă Dumnezeirea inaccesibilă, din care a ieşit Fiul lui Dumnezeu şi în care El se va întoarce după împlinirea planului de mântuire, pentru ca slava Domnului să umple tot pământul, iar Dumnezeu să fie totul în toţi. Psalmistul a strigat: „Îmi ridic ochii spre munţi ... De unde-mi va veni ajutorul?” (Ps. 121, 1). EL este Acela care va conduce ultima luptă împotriva tuturor celor ce se ridică împotriva Israelului şi prin aceasta împotriva lui Dumnezeu, şi va ieşi biruitor.

Aşa cum a fost anunţat în Cuvântul profetic, în timpul acela va începe Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ . „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.” (Dan. 2, 44).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: