EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.” (Apoc. 14, 1).

Iarăşi se aminteşte fruntea în legătură cu purtarea unui nume. În cap. 7 s-a anunţat că 144.000 din cele 12 seminţii ale Israelului vor fi însemnaţi pe frunţile lor cu o pecete. Aici găsim completarea cu numele. În cap. 14 îi vedem pe cei 144.000 de pecetluiţi pe muntele Sionului. Ei sunt arătaţi împreună cu Mielul, ceea ce arată răscumpărarea lor. Această gloată a acceptat răscumpărarea săvârşită pe crucea de pe Golgota prin Mielul lui Dumnezeu. Iudeii vor purta Numele Emanuel-Iahshua. Emanuel = Dumnezeu cu noi (Isa. 7, 14), Iahshua = Iahveh-Salvatorul. Apoi se împlineşte Isa. 25, 9: „În ziua aceea vor zice: ,Iată acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui! ” Muntele Sionului va avea iarăşi o importanţă deosebită în timpul respectiv (Isa. 2+4).

Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul, pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ .” (Apoc. 14, 2-3).

Înainte de a fi unit Ierusalimul ceresc şi cel pământesc, iudeii aleşi vor învăţa cântarea cea nouă care va fi apoi cântată de toţi răscumpăraţii la prima înviere. Gloata întâi lor născuţi dintre naţiuni este Mireasa, ea cântă la nunta din cer; cântarea răsună până pe pământ şi poate fi cântată şi învăţată numai de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cel dintâi rod din Israel. Mireasa sunt cei aleşi dintre toate popoarele, limbile şi naţiunile - cei o sută patruzeci şi patru de mii sunt cel dintâi rod din cele douăsprezece seminţii din poporul Israel.

Despre cei 144.000 se spune: „Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apoc. 14, 4-5).

Cum este spus deja în cap. 12, Biserica este prezentată simbolic ca o femeie. Aceşti 144.000 sunt verguri şi curaţi, deci nu au practicat curvie spirituală cu nici o biserică. Ei nu fac parte din nici o biserică, nu sunt nici catolici şi nici evanghelici, nici metodişti sau baptişti sau altceva. Ei nu au nici o posibilitate de a adera la o biserică, pentru că prin slujba celor doi martori ei sunt conduşi direct la Hristos şi sunt pecetluiţi cu pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor. Ei se întâlnesc ca verguri cu Mielul, care i-a răscumpărat şi pe care apoi Îl urmează.

Cu privire la această gloată din Israel, Domnul a vorbit în Vechiul Testament: „Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului. Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte, şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura. Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmaşul tău; Domnul, Împăratul lui Israel; este în mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de nici o nenorocire! ” (Ţef. 3, 12-15).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: