EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În Apoc. 14, 6-11 este arătat în mod deosebit, şi anume din cer, înspre trei lucruri importante: în primul rând, că Evanghelia veşnic valabilă va fi vestită tuturor popoarelor şi limbilor. În legătură cu aceasta răsună chemarea: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!

În al doilea rând este anunţată căderea Babilonului cel mare: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!

În al treilea rând răsună avertismentul cel mai important pentru omenire, să nu se închine fiarei şi icoanei ei şi să nu primească semnul fiarei pe frunte şi pe mână, pentru că„Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.” (vers. 9-10). Dumnezeu reacţionează cu toată mânia asupra celor ce se supun sistemului anticreştin. Cine va fi găsit în timpul respectiv în acest sistem -ca membru într-o biserică trinitară care aparţine de ecumenie şi de Conciliul Mondial al Bisericilor-, pentru acela nu mai există har, ci îl aşteaptă numai mânia lui Dumnezeu, foc şi pucioasă.

Aceasta ne arată cât este de important să ştim, şi anume să ştim corect, ce se înţelege sub noţiunea de „ fiară”, „icoana fiarei” şi „semnul fiarei”. Aceasta o deducem din această ameninţare incomparabilă. Căci oricine cade în această înşelătorie religioasă, care este prezentată aşa de „creştină”, aşa de evlavioasă, primeşte semnul fiarei şi va suporta consecinţele.

Dumnezeu este îndurător, milostiv şi plin de bunătate; El dăruieşte iertarea păcatelor tuturor, celor ce Îl roagă pentru aceasta, şi iartă toată vina. Dar cine se pune de partea anticreştină în ceasul acesta decisiv din istoria omenirii, batjocoreşte prin aceasta pe Hristos şi se leapădă de El. EL nu va ierta dacă oamenii privesc înspre Anticrist, care vorbeşte numai despre pace şi iertare, însă nu o poate dărui nimănui, în loc să se adreseze Lui, Salvatorului, care singur poate dărui pace şi iertare. Trebuie să se pătrundă şi să se recunoască această lucrare decorată religios, care are urmări ireparabile pentru acei care sunt legaţi, sau aparţin de aceasta.

Însemnătatea profetică şi descoperirea simbolurilor care ne-au fost lăsate, a putut fi descoperită abia acum, fiind necesară o slujbă profetică adevărată. Nici un evanghelist, nici un învăţător al Bibliei nu a avut până acum un acces atât de neîngrădit la partea profetică. Dumnezeu face totul în felul Său şi rânduieşte fiecărui slujitor al Lui domeniul corespunzător - evangheliştilor, învăţătorilor, păstorilor, etc. Partea profetică despre care este vorba, trebuie lăsată unui prooroc, pentru că „Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.” (Amos 3, 7). Cuvântul descoperit a venit întotdeauna la şi prin prooroci, şi apoi prin slujitorii şi apostolii lui Hristos; răstălmăcirile dimpotrivă, au venit de la învăţaţi şi teologi. Dumnezeu a aşezat în Biserica nou-testamentară slujba de învăţător, prooroc şi apostol (1. Cor. 12, 28; Ef. 4, 11; ş. a.).

Soarta groaznică a celor duşi în eroare, ne este descrisă în felul următor: „Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! ” (cap. 14, 11).

Imediat după aceea ni se spune ce îi aşteaptă pe acei ce vor rămâne credincioşi Domnului în ceasul cercetării: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi credinţa lui Isus. şi am auzit un glas din cer, care zicea: ‘Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!’ - ‘Da’ , zice Duhul; ‘ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!’” (vers. 12-13). Aici se împlineşte ce este anunţat în partea a doua a peceţii a cincea, din cap. 6, 11.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: