EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Balaurul, fiara, proorocul mincinos

Trinitatea satanică care este amintită în Apoc. 16, 13, îşi exercită influenţa în timpul acela asupra întregului pământ. Satana mai este încă domnitorul acestei lumi şi va face penultima sa încercare îndârjită de a produce nenorociri groaznice, îndreptându-se cu întreaga oştire adunată împotriva poporului Israel (Zah. 14, 2). Satana, balaurul, exercită puterea atât peste domeniul politic cât şi peste cel religios. El caută să exercite puterea peste întreaga omenire care s-a pus la dispoziţia lui.

Din această trinitate drăcească - balaur, Satana, fiară / domnitor politic, prooroc mincinos / căpetenie religioasă - ies cele trei duhuri de draci care fac chiar semne nemaipomenite - acestea sunt semne ale minciunii şi înşelăciunii care se îndreaptă spre împăraţii pământ ului întreg. În timpul respectiv vor cădea sub influenţa directă a Satanei mulţi conducători şi acei care sunt într-o poziţie cu responsabilitate. Excepţii nu sunt plănuite aici. Indiferent de poziţia poporului în diferite ţări cu privire la Israel, conducerile vor trebui să acţioneze împreună pentru că sunt subordonate ONU.

În cap. 16 vers. 17-21 găsim printre altele şi descrierea căderii judecăţii peste oraşul cel mare, Babilon. Aici nu este vorba despre oraşul Babel de pe Eufrat, care mai târziu după încurcarea limbilor a fost denumit „Babilon”, ceea ce tradus înseamnă „încurcătură” şi care nici nu mai există, ci despre oraşul simbolic Babilon. El este descris detaliat în diferite capitole din Apocalipsa.

Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: ‘S-a isprăvit!’ şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ , aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ , n-a fost un cutremur aşa de mare. Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile Neamurilor s-au prăbuşit. şi Dumnezeu şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare.” (vers.17-21).

După cum reiese din întreaga descriere, atunci nu va avea loc numai marea confruntare militară. Întreaga lume, pământ şi mare, va fi implicată. Insulele şi munţii vor fi cuprinşi, un cutremur mare cum n-a mai fost pe pământ va prăbuşi oraşele lumii, şi Babilonul cel mare va fi cenuşă. Procesul de judecată şi curăţire va avea loc din toate părţile, în toate domeniile. Desigur că este de dorit ca nimeni să nu fie în acel timp pe pământ , mai mult, toţi acei care cred Cuvântul lui Dumnezeu să se roage să fie vrednici să scape de toate lucrurile acestea şi să apară înaintea Fiului omului: „Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului .” (Luca 21, 36).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: