EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În partea a doua a capitolului 19 este descris cum va veni după nuntă Domnul Cel încoronat ca Biruitor, călare pe un cal alb, urmat de cetele cereşti, pentru a lovi neamurile şi a călca teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Ceea ce a fost anunţat şi descris în diferite pasaje ale Vechiului şi Noului Testament, îşi găseşte apoi împlinirea. Fără îndoială atunci va avea loc ultima luptă înainte de începerea împărăţiei de o mie de ani, în ziua cea mare a lui Dumnezeu, a Celui Atotputernic.

Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă ,Cel credincios şi Cel adevărat , şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: ‘ Cuvântul lui Dumnezeu.’ Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: ‘ Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.’ ” (Apoc. 19, 11-16).

În momentul acela nu mai este vorba despre harul şi dragostea lui Dumnezeu. Oamenii care mai trăiesc şi sunt despărţiţi de Dumnezeu, au respins harul şi dragostea Lui, au provocat prin aceasta judecăţile şi mânia Lui. „Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare, şi a zis tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: ,Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor, şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!’ ” (vers. 17-18).

Proorocul Ezechiel a descris uimitor de asemănător această ultimă luptă la care participă împăraţii pământului şi oştirile lor: „Fiul omului -, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: - ,Spune păsărilor de orice soi, şi tuturor fiarelor câmpului: Adunaţi-vă, şi veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile, pentru jertfa Mea, pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne, şi beţi sânge, mâncaţi carnea vitejilor, şi beţi sângele voievozilor pământ ului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrăşaţi din Basan! Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura, şi beţi sânge până vă veţi îmbăta, din jertfele mele, pe care le voi junghia pentru voi. Săturaţi-vă la masa Mea de carnea cailor şi a călăreţilor, de carnea vitejilor şi a tuturor oamenilor de război -, zice Domnul Dumnezeu.” (39, 17-20).

În timpul acela vor fi prinse cele două căpetenii răspunzătoare, anume domnitorul politic şi căpetenia religioasă şi vor fi aruncate de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. „Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământ ului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara (domnitorul politic) a fost prinsă. şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos (domnitorul religios), care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă .” (Apoc. 19, 19-20).

La această ultimă luptă nu vor exista prizonieri şi nici scăpaţi. Întreaga oştire care vine din nord, sub influenţa satanică, împotriva Israelului, va pieri. „Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. şi toate păsările s-au săturat din carnea lor .” (vers. 21).

Îi voi judeca prin ciumă şi sânge, printr-o ploaie năpraznică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui, şi peste popoarele cele multe, care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că eu sunt Domnul .” (Ez. 38, 22-23).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: