EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În Apoc. 20, 11-15 este descrisă ultima judecată. Acest text este grăitor ca şi alte texte din Sfânta Scriptură şi nu necesită nici o clarificare: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc .

La judecata de apoi mai există oameni ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii, deci ei au primit viaţă veşnică de la Dumnezeu, prin har, în timpul vieţii lor, şi de aceea moartea a doua nu le mai poate face nici un rău. Prima moarte apare când sufletul părăseşte trupul; a doua moarte când duhul părăseşte sufletul. Atunci se împlineşte: „ Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” (Ez. 18, 4). Păcat nu înseamnă aici numai încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, o vinovăţie personală înaintea Celui prea Înalt, pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu - aici este vorba despre păcatul necredinţei despre care a vorbit Domnul nostru: „De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre .” (Ioan 8, 24). Păcatul necredinţei este cauza pentru moartea în păcatele trăite. Răsplata credinţei în eliberarea săvârşită este iertarea deplină şi viaţa veşnică.

Dumnezeu s-a descoperit în Hristos spre mântuirea noastră; numai prin credinţa în El putem fi mântuiţi: „Şi mărturisirea este aceasta; Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa .” (1. Ioan 5, 11-12).

Toţi oamenii care au trăit vreodată pe pământ, vor apărea înaintea judecăţii de sfârşit. Ei vor fi judecaţi după faptele pe care le-au făcut în timpul vieţii lor. Acolo sunt cei care au crezut în Hristos, şi ceilalţi care nu au crezut. Toţi ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii, vor fi aruncaţi în iazul de foc; aceasta este moartea a doua, care nu are viaţă în ea. Noi nu îi vom mai vedea niciodată. După aceea, Dumnezeu va face un început nou cu toţi copiii Lui pe pământul cel nou.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: