EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Starea paradisiacă din împărăţia de o mie de ani

În capitolul 22 ne este arătat încă o dată Ierusalimul pământesc în contexte diferite. Cortul lui Dumnezeu, locuinţa lui Dumnezeu va fi atunci vizibilă pentru oameni; EL va umple cu slava Sa cerul şi pământul, Ierusalimul cel vechi şi cel nou. „Cerul este scaunul Meu de domnie şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! ” (Isa. 66, 1; Fap. 7, 49).

Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Nea-murilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea ...” (cap. 22, 1-3a).

Proorocul Ezechiel a vorbit demult despre această descriere şi a mărturisit: „M-a adus înapoi la uşa casei. şi iată că ieşea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit; căci faţa casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază-zi a altarului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulţime de copaci pe amândouă părţile.

Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji, şi roadele lor nu se vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor ca leac.” (Ez. 47, 1, 7+12).

Şi această relatare clarifică faptul că naţiunile vor fi încă prezente. Ambele vor mai exista: roadele pentru hrană şi frunzele pentru leac. Totul va fi binecuvântat. Împărţirea în douăsprezece luni din textul citit, la fel confirmă că este vorba despre împărăţia de o mie de ani.

Şi aici trebuie să fim atenţi la fiecare Cuvânt şi să-l punem în contextul corect. Deci în oraşul Ierusalim nu va fi nimic lovit de blestem. Proorocul Isaia descrie după aceea starea generală de pe pământ : „Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, şi cel ce va muri la vârsta de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos .” (cap. 65, 20).

Celelalte popoare rămase şi mai ales toţi cei din Israel, care nu au parte la prima înviere, vor trăi normal mai departe în timpul împărăţiei de o mie de ani: vor construi, sădi, vor mânca şi bea, se vor naşte copii, etc.

Nu vor munci degeaba, şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă binecuvântată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei .” (Isa. 65, 23).

Cu privire la cei mântuiţi este scris: „Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte. şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. şi vor împărăţi în vecii vecilor .” (Apoc. 22, 3b-5).

Aici El mai este încă arătat şi numit Mielul lângă Dumnezeu, pentru că abia după ce timpul trece în veşnicie, se revarsă şi descoperirea dumnezeiască a Fiului în Dumnezeu din care a ieşit, şi apoi Dumnezeu va fi totul în toţi (1. Cor. 15, 28).

În urmă va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicită orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.” (vers. 24-25).

Întotdeauna descrierea, chiar dacă este la plural, trece la singular: „Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor .” În noul Ierusalim, Mielul este lumina pentru Mireasă; aici ne este spus că Domnul Dumnezeu dă lumina şi răscumpăraţii vor domni în veşnicie împreună cu El.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: