EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În vers. 6 ni se aminteşte începutul primului capitol, în care se prezintă Cel ce vorbeşte şi lucrează. „Şi îngerul mi-a zis: ‘Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, care au să se întâmple în curând.’ ” După ce au fost descrise diferitele veniri ale Domnului în contextele potrivite, şi după ce s-a spus despre nunta cerească, împărăţia de o mie de ani şi judecata de sfârşit înaintea tronului alb, se avertizează în ultimul capitol, vers. 7: „Şi iată, Eu vin curând! - Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta! ” Aceasta dovedeşte că evenimentele prevestite şi descrise nu se împlinesc după cronologia capitolelor.

Versetul 7 poate fi comparat cu versetul 3 din cap. 1. Adevărata fericire, care cuprinde toate fericirile din predica de pe munte şi alte locuri, îşi vor găsi împlinirea deplină la venirea lui Isus Hristos pentru credincioşii adevăraţi care au crezut cuvintele proorociei acestei cărţi şi au ţinut tare de aceasta. Dumnezeu pretinde ca noi să credem conform Cuvântului Său, să aşteptăm şi să trăim ceea ce a făgăduit El.

După această anunţare a Domnului, văzătorul se prezintă la Cuvânt ca un martor care a văzut şi a auzit. El a auzit, a văzut şi conform însărcinării divine el a scris totul. „Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ‘ Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.’ ” (Apoc. 22, 8-9).

in această trăire reiese cât de copleşit era Ioan. El stătea în prezenţa acestui mesager ceresc, care pe de-o parte a fost descris ca înger şi pe de altă parte ca un împreună slujitor cu fraţii şi proorocii. După cum s-a amintit de mai multe ori, cuvântul „înger” şi „mesager” este identic în textul original. Aşa este numit cineva care poartă un mesaj, fie el un trimis al lui Dumnezeu din cer sau de pe pământ . Închinarea şi slava Îi revine numai lui Dumnezeu singur, pentru că El este singurul vrednic de închinare.

Îngerul a vorbit încă o dată, după ce l-a îndemnat pe Ioan şi a spus: „Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape .

La sfârşitul timpului de har, după ce a răsunat ultima chemare, atunci fiecare rămâne în starea în care se află atunci: „Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. şi cine este Sfânt, să se sfinţească şi mai departe.” (vers. 11). Fie bun sau rău, salvat sau pierdut, fiecare rămâne atunci în poziţia pe care a luat-o.

Cei neprihăniţi vor trăi şi mai mult în neprihănirea dumnezeiască şi cei sfinţiţi în adevăr se sfinţesc şi mai departe. Atunci Domnul a strigat pentru ultima dată: „Iată, Eu vin curînd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui .” (vers. 12). Apoi El se prezintă încă o dată ca în primul, al doilea, al treilea capitol şi în cap. 21, 6: „EU sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul .” (vers. 13).

După aceea urmează ultima chemare şi făgăduinţa: „Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! ” (vers. 14-15). Din această descriere este vizibil că este din nou vorba despre timpul din împărăţia de o mie de ani. Pe pământul cel nou nu mai există „mincinoşii şi ucigaşii de afară”.

Cuvântul de încheiere a lui Isus

În încheiere Domnul şi Răscumpărătorul preia răspunderea pentru întreaga descoperire: „EU, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. EU sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă. şi Duhul şi Mireasa zic: ‘Vino!’ şi cine aude, să zică: ‘Vino!’ şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată! Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea Sfântă, scrise în cartea aceasta .” (vers. 16-19).

Acesta este un Cuvânt serios către toţi cei ce au auzit proorocia din cartea aceasta. Cine procedează după cum a auzit, nu trebuie să se teamă de nimic, dimpotrivă: o bucurie interioară va curge prin inima fiecăruia care nu adaugă şi nu scoate nimic de la cuvintele acestei proorocii scrise în cartea aceasta. Astfel de oameni există. Ei au Cuvântul original descoperit şi viu, şi mărturia lui Isus Hristos. În curînd ei vor fi fiii descoperiţi ai lui Dumnezeu.

Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: ‘Da, Eu vin curînd ’.

La aceasta Ioan răspunde: „Amin! Vino, Doamne Isuse!

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: