EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 30.06.2018 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.07.2018 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 2 iunie 2018
Krefeld, 3 iunie 2018

 
Scrisoare Circulara - 2008 Decembrie

Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze ” . (Ioan 9:4). Eu sunt recunoscător iubitului Meu Domn pentru că mi-a dat privilegiul de a fi în slujba Lui peste o jumătate de secol până acum, fapt neîngăduit niciunui alt slujitor al lui Dumnezeu în ultimii două mii de ani. De la început am fost în stare să slujesc Domnului în trei limbi diferite. M-am simţit acasă atât în Europa de Est cât şi în cea de Vest şi în întreaga lume. În aceşti ultimi cincizeci de ani am predicat peste zece mii de predici. Pe lângă acestea, au fost nenumărate transmisii radio şi TV care continuă şi astăzi în limbile germană, engleză şi rusă. Niciodată nu am luat o predică scrisă la amvon, numai Biblia şi iubitul Domn mi-a dat întotdeauna inspiraţie şi a pus cuvintele Lui în inima şi în gura mea.

Am tradus predicile fratelui Branham în limba germana atât în scris, cât şi audio. De-a lungul anilor, am publicat douăzeci de broşuri scrise de mine în care am tratat temele biblice cele mai importante; acestea au fost tipărite mai întâi în limba germana, apoi în limba engleză iar mai târziu şi în alte limbi. Pe lângă acestea, au mai fost publicate cărţi şi multe scrisori circulare care au dat răspuns la multe întrebări biblice.

Nu am irosit timpul ci l-am folosit la maximum, zile şi adesea târziu în noapte, dedicându-l în slujba Domnului. Cu un cuget curat pot spune că am răscumpărat timpul înainte de căderea nopţii, când nimeni nu va mai putea lucra.

Dumnezeu mi-a acordat harul să pot continua călătoriile misionare în fiecare lună. Sunt unele ţări în care am fost de peste douăzeci sau chiar treizeci de ori. Din 1968, fără întrerupere, am fost în stare să ţin adunări în Zü rich, în Elveţia, în ultima duminică a fiecărei luni şi de asemenea am predicat în Salzburg, în Austria, de câteva ori pe an.

Aici, în Krefeld, avem întâlniri internaţionale în primul sfârşit de săptămână al fi ecărei luni, la care au participat de-a lungul anilor mulţi fraţi şi multe surori. La porunca directă a Domnului au fost construite două clădiri în Centrul Misionar pentru cazarea tuturor oaspeţilor.

În fotografie, p ielea de zebră din spatele meu este o amintire deosebită pentru mine. În 1978 am avut mari adunări împreună cu fratele Sidney Jackson în toate marile oraşe din Africa de Sud. La Pretoria, el m-a prezentat unei mulţimi de peste 600 de oameni adunaţi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvintele: „ Eu cred că fratele Frank este un apostol trimis de Domnul... ” . Când am fost la el acasă puţin mai târziu, m i-a arătat pielea de zebră întinsă pe podea şi mi-a spus: „ Fratele Branham a stat pe această piele de zebră împreună cu fraţii, în 1965, atunci câ nd s-a rugat pentru Africa. El era trist pentru că nu i s-a permis să predice în ţara noastră. Dar acum Dumnezeu s-a îngrijit şi mesajul a venit în Africa ” . El a fost primul care mi-a amintit că fratele Branham a văzut vulturul german zburând deasupra Africii. Apoi mi-a făcut cadou pielea de zebră, care de atunci stă întinsă pe perete în sufrageria mea.

Pe continentul african Dumnezeu a mântuit sute de mii de oameni şi i-a condus la cunoştinţa adevărului. Eu nu voi uita când am fost într-un stadion plin cu 22.000 de oameni - s-a întâmplat şi în alte oraşe unde s-au strâns mii de oameni - şi am întrebat: „ Câţi cred mesajul şi sunt botezaţi în Numele Domnului nostru Isus Hristos? ” Mii de mâini s-au ridicat şi în arenă a răsunat un puternic „ Amin!

Dacă aş fi vrut să relatez toate călăuzirile, îndrumările şi numeroasele trăiri pe care Dumnezeu mi-a îngăduit să le am, atunci ar fi trebuit scrise m ai multe cărţi. M-am înc rezut în Domnul că El veghează asupra lucrării Sale şi de aceea nu am făcut colecta sau să strâng donaţii pentru vreun program; nu am cerut niciodată bani. De la început El s-a îngrijit şi a asigurat toate lucrurile: pentru teren şi construirea bisericii şi a clădirilor din Centrul de Misiune, pentru cumpărarea echipamentului necesar tipăririi, înregistrării şi studioului TV; şi pentru toate materialele necesare expediţiei benzilor şi literaturii. Cu adevărat, Domnul s-a îngrijit ca întotdeauna să avem ceea ce este necesar pentru desfăşurarea lucrării misionare.

Cine s-a gândit acum zece ani că vom avea posibilitatea să transmitem serviciile noastre „ live ” prin Internet? Dumnezeu Însuşi a avut de grijă ca să fie în mijlocul nostru fraţi care vorbesc şi o altă limbă decât limba germană, uşurând astfel transmisia simultană în douăsprezece limbi a pr edicilor, din care în zece limbi se aude instantaneu în întreaga lume. Dumnezeu s-a îngrijit de toate aspectele, până acolo că putem avea un cor şi instrumentişti. Eu sunt recunoscător Domnului pentru bătrânii bisericii şi pentru toţi fraţii care au slujit cu supunere la locul lor împreună cu mine în toţi aceşti ani.

Lucrarea misionară este dusă la îndeplinire în legătură cu voia directă a lui Dumnezeu şi este unică în toate felurile . Pentru prima Scrisoare circulară din 1966 am ales titlul „ Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac ” şi am încheiat-o - şi de atunci toate Scrisorile circulare - cu cuvintele „ Din însărcinarea Lui ” . Eu nu voi nega chemarea mea, iar Dumnezeu nu o poate retrage. Dorinţa mea este nu numai să slujesc în mod corect pe Domnul, dar să şi fiu găsit în voia desăvârşită a lui Dumnezeu până la sfârşit. Eu ştiu că se va fi meritat pentru veşnicie să duc la îndeplinire în orice împrejurare trimiterea Lui, aşa cum a făcut-o şi Pavel în timpul lui: „ Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia.. ” . (Tit 1:1-3).

O greutate deosebită are pentru mine trăirea pe care am avut-o în ianuarie 1981, când am fost luat din trup şi am văzut şi trăit răpirea. Am văzut acea mulţime, toţi îmbrăcaţi în alb; toţi erau tineri (Iov 33:25). Am văzut Noul Ierusalim coborând şi Mireasa urcând în văzduh spre el. În cele din urmă, calea grea pe care trebuie să mergem va sluji scopului divin şi-şi va împlini menirea de a curăţi şi separa: „ Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege ” . (Daniel 12:10). Noi am ajuns la ultima linie dreaptă înaintea finişului.

Tuturor fraţilor şi surorilor li se dă posibilitatea să decidă dacă ei vor să aparţină bisericii duse în eroare sau Miresei reaşezate. Fiecare trebuie să decidă pentru sine şi să recunoască unde îl plasează Sfânta Scriptură. Fiecare va trebui să stea înaintea Domnului cu decizia pe care o ia acum. Cine-L va crede pe Dumnezeu şi va sta de partea Lui?

În încheiere, vreau să vă mulţumesc vouă, tuturor, fraţii şi surorile mele, că mă purtaţi în rugăciunile voastre zilnice. Mai departe vreau să-mi exprim mulţumirea faţă de toţi cei ce lucrează neobosit aici, în Centrul de Misiune sau în alte locuri din această ţară sau peste hotare. La fel, vreau să mulţumesc tuturor fraţilor şi surorilor care au susţinut această lucrare a lui Dumnezeu de-a lungul anilor cu zeciuielile şi darurile lor. Tuturor fraţilor slujitori care vestesc Cuvâ ntul lui Dumnezeu în alte ţări, aş vre a să le ofer următoarele cuvinte de încurajare din 1Cor. 15:58: „ De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică ” .

Din însărcinarea Lui,

Şi Duhul şi Mireasa zic: ” „ Vino! ” Şi cine aude, să zică: „ Vino!

Da, Eu vin curând ” . Amin! Vino, Doamne Isuse!”

Având în vedere cei 50 de ani care au trecut, noi avem multe amintiri scumpe din adunări de pe întreg Pământul.

În 1979 fusesem în 86 de ţări; acum totalul este de 140. Satan a vrut să împiedice chemarea afară a ultimilor oameni care trebuie să completeze Mireasa , dar Dumnezeu prin Hristos nu numai că a triumfat asupra puterilor lui Satan la Golgota, dar El ne dă biruinţa şi acum. În fiecare ţară oamenii se adună să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Este împlinirea literală a proorociei biblice: Dumnezeu a trimis o foame după auzirea Cuvântului Său şi hrana duhovnicească este împărţită la timpul potrivit.

Vedem împlinit şi ceea ce Domnul mi-a spus în 28 decembrie: „ Slujitorul Meu, strân ge poporul Meu la Mine, cei care au făcut legământ cu Mine pri n jertfă ” . (Ps.50:5). Toţi cei ce sunt o parte în Noul Legământ se adună acum în diferite locuri din alte ţări pentru a auzi Cuvântul lui Dumnezeu. În anii 1960 şi 1970, se adunau în jur de patru sute de oameni în Centrul de Misiune, acum sunt adesea peste opt sute de credincioşi adunaţi odată. Dumnezeu deţine întotdeauna controlul tuturor lucrurilor. Amin.

Cuprins
  1. Prima parte a scrisorii
  2. Mesajul biblic al timpului de sfârşit
  3. Afirmaţii ale fratelui Branham înţelese greşit
  4. O întâlnire hotărâtă dinainte
  5. Călăuziri deosebite
  6. Două seminţe diferite
  7. Biserica - scena conflictului duhovnicesc
  8. O viaţă în slujba Lui
 
Adrese similare: