EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Botezul, Cina Domnului si Spalarea picioarelor

Acum vom avea în vedere felul în care a fost făcut botezul în biserica primară. Petru făcea parte dintre cei care L-au auzit pe DOMNUL dând însărcinarea din Matei 28. El a fost acela căruia Isus i-a dat cheile Împărăţiei, ceea ce înseamnă că el a avut acces la toate lucrurile care aparţineau Împărăţiei lui Dumnezeu. Deja înainte de turnarea Duhului Sfânt, el s-a ridicat în mijlocul celor o sută douăzeci şi a început să aşeze evenimentele acelea, conform Scripturilor (Fapte 1:15). Imediat după turnarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, el a predicat mulţimilor care se adunaseră. „ După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: Fraţilor, ce să facem? ” (Fapte 2:37). Oriunde se predică astăzi aceeaşi Evanghelie şi Acelaşi Hristos, inimile vor fi atinse, se va pune aceeaşi întrebare şi trebuie dat acelaşi răspuns: „ Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ” (Fapte 2.38). Aici a fost prima ocazie când s-a practicat marea însărcinare. Cei care au crezut, au fost botezaţi exact conform textului din Mat. 28:19, în Numele despre care vorbise DOMNUL.

Oricine ştie care este diferenţa dintre un titlu şi un nume. Argumentul că ar fi mai importante cuvintele lui Isus decât cuvintele apostolilor, nu-l poate influenţa pe un om care are teamă de Dumnezeu. Oricine este născut din Dumnezeu va crede în inspiraţia absolută şi în infailibilitatea totală a Sfintelor Scripturi în întregimea lor. Dacă i se pare cuiva că este o contradicţie în Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui mai degrabă să creadă că această contradicţie este doar în mintea lui, dar nu în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem atât de copleşiţi când vedem cum i-a călăuzit Duhul pe apostoli, ca să împlinească marea însărcinare.

Deja am amintit că în Samaria oamenii au crezut şi au fost botezaţi. Vestea despre această trezire a ajuns până la Ierusalim. În legătură cu aceasta citim: „ Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele DOMNULUI Isus ” (Fapte 8:14-16). Accentul este pus pe faptul că ei au fost botezaţi în Numele DOMNULUI Isus. Foarte ciudat? Poate că nu!

În casa lui Corneliu, apostolul Petru a poruncit celor care au crezut, să fie botezaţi în Numele DOMNULUI Isus Hristos (Fapte 10:48). De-a lungul Noului Testament, putem vedea copleşitoarea continuitate a învăţăturii despre botezul în apă. Nu există niciun teolog care ar putea să tăgăduiască acest lucru, pentru că însuşi Cuvântul lui Dumnezeu mărturiseşte despre aceasta. Pavel a mers atât de departe încât a spus: „ Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! ” (Gal. 1:8).

Fiecare a observat că, de fiecare dată, botezul a fost făcut în Numele DOMNULUI Isus Hristos. Apostolii au înţeles corect ce le-a spus DOMNUL. Ei au făcut totul exact după îndrumarea Învăţătorului. Porunca misionară trebuie citită încet, cu atenţie şi în rugăciune: „ Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. ” „ Tată ” nu este un nume, nici „ Fiul ” şi nici „ Duhul Sfânt ” . Acestea sunt descrieri ale diferitelor descoperiri ale Aceluiaşi Dumnezeu. Apostolii au fost învăţaţi de către DOMNUL însuşi, chiar pe parcursul celor patruzeci de zile după învierea Sa. El a vorbit despre toate lucrurile ce ţineau de Împărăţia lui Dumnezeu şi, desigur, botezul este una dintre învăţăturile principale. Ei au recunoscut Numele în care S-a descoperit Dumnezeu Însuşi ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Acesta este Numele în care sunt botezaţi adevăraţii credincioşi. Ei au făcut exact ceea ce au fost însărcinaţi. Ei au putut să facă diferenţa între titluri, care sunt în legătură cu diferitele descoperiri şi Numele dat pentru mântuirea noastră.

Acum vrem să vedem cum a botezat Pavel, pe care DOMNUL l-a ales ca vas deosebit printr-o descoperire directă a lui Isus Hristos. Când a ajuns în Efes, el a găsit doisprezece ucenici care fuseseră botezaţi numai cu botezul lui Ioan. Atunci el le-a făcut de cunoscut planul de mântuire şi rezultatul biblic a fost: „ Când au auzit ei aceste vorbe au fost botezaţi în Numele DOMNULUI Isus ” (Fapte 19:5). Totul trebuie să fie bazat pe mărturia a cel puţin doi sau trei martori. Noi am luat în considerare ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim, în Samaria, în casa lui Corneliu şi, de asemenea, în Efes. Vedem că indiferent că au fost iudei, samariteni sau neamuri, fie că a predicat Petru, Filip sau Pavel - pretutindeni s-a botezat în Numele DOMNULUI Isus Hristos.

Cum am amintit deja, în Sfintele Scripturi nu poate exista nicio contradicţie. Duhul lui Dumnezeu nu va da niciodată două sau trei descoperiri diferite despre acelaşi subiect. Dumnezeu Şi-a ales propriii Săi oameni, în acea primă generaţie. Fie că a fost Petru, Pavel sau alţii, ei au predicat aceeaşi evanghelie şi au botezat în acelaşi fel. Aceasta s-a făcut în armonie deplină cu întreaga mărturie a Scripturilor. Cine ar îndrăzni să sugereze că acei bărbaţi care au umblat cu Isus şi Pavel, care L-a întâlnit pe DOMNUL în lumina strălucitoare, L-au înţeles greşit pe DOMNUL şi au botezat greşit introducând astfel o erezie în biserica nou testamentară proaspăt inaugurată? Un asemenea gând nu este altceva decât blasfemie.

Noi vrem să-1 auzim pe Pavel încă o dată, cum le scrie romanilor: „ Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? ” (Rom. 6:3). El se include şi pe sine aici, împreună cu aceia care au fost botezaţi în Numele DOMNULUI Isus Hristos. Tu cum ai fost botezat? În Sfintele Scripturi nu există menţionat vreun caz când cineva să fi fost botezat într-o formulă trinitară folosind titlurile „ Tată, Fiu şi Duh Sfânt ” . Lucrul acesta trebuie luat în considerare foarte serios.

Toţi aceia care au fost chemaţi la slujbă şi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt au avut aceeaşi înţelegere, aceeaşi învăţătură, aceeaşi credinţă, acelaşi botez, etc. Toţi au fost într-o armonie deplină cu DOMNUL, cu Cuvântul Său şi unii cu alţii. Niciunul dintre ei nu a repetat mecanic textul din Mat. 28. Ei au ştiut că acolo s-a spus: „ botezaţi-i în Numele (la singular, nu la plural) Tatălui... ”. DOMNUL nostru n-a continuat să spună „ şi în Numele Fiului şi în Numele Duhului Sfânt ” . Există o singură menţionare a Numelui şi aceasta este la singular. Ei au crezut că Dumnezeu S-a descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Şi au recunoscut şi Numele care aparţine acestor trei descoperiri. Ei erau oameni care au trăit în părtăşie directă cu Dumnezeu. Ei nu s-au aflat sub nicio influenţă teologică şi nici nu au folosit propriile lor interpretări. Ei au avut descoperirea divină.

Dacă cineva va lua literar Mat. 28, fără descoperire, acela va repeta doar vers. 19, fără să înţeleagă care este în realitate scopul însărcinării. Mat. 28 şi Mar. 16 se referă la ultima şi cea mai mare însărcinare dată de DOMNUL, pe care o găsim împlinită în Faptele Apostolilor. Acela este unicul model scriptural, valabil pentru totdeauna, cât timp există biserica Dumnezeului Celui viu.

De exemplu, dacă un învăţător ar da elevilor o problemă spre rezolvare, cu siguranţă el ar aştepta răspunsul, rezultatul, nicidecum repetarea problemei. Dacă învăţătorul ar întreba „ cât fac 3x3? ” iar răspunsul ar fi „ 3x3 fac 3x3 ” , atunci oricine şi-ar da seama că ceva nu este în regulă, pentru că nu a fost dat răspunsul. Când este vorba despre botez, chiar şi învăţătorii repetă problema şi nu dau răspunsul. În loc să facă ceea ce a spus DOMNUL, ei repetă ceea ce a spus El. Numai dacă noi procedăm cum au procedat apostolii, avem confirmarea că acelaşi Domn ne-a chemat să predicăm aceeaşi Evanghelie. Apostolii şi învăţătorii din biserica primară au înţeles şi-au împlinit-o conform descoperirii desăvârşite a lui Isus Hristos. Mulţumiri lui Dumnezeu că noi avem mărturia scrisă. Avem doar nevoie de aceeaşi iluminare prin acelaşi Duh Sfânt, ca să vedem şi noi ceea ce au văzut apostolii, ca să putem învăţa ceea ce au învăţat ei şi să botezăm aşa cum au botezat ei.

Fiecare ar trebui să ia în serios această prezentare adusă ca o dovadă clară din Sfintele Scripturi. De multe ori se pare că două lucruri sunt identice. Acestea ar putea să pară apropiate, dar în acelaşi timp sunt atât de departe unul de celălalt, precum cerul de pământ. Noi nu trebuie să tăgăduim Numele DOMNULUI. Bisericii din Filadelfia i-a fost spus: „ ...nu ai tăgăduit Numele Meu ” (Apoc. 3:8). Cum este cu toţi credincioşii care cântă despre Numele lui Isus, folosesc Numele acela în rugăciunile lor, care predică atât de puternic despre Numele acela, dar refuză să primească acest Nume prin botez? Într-un asemenea caz, este evident că undeva este ceva greşit.

Ce este cu toţi marii evanghelişti care folosesc Numele lui Isus ca să scoată draci, ca să se roage pentru bolnavi, ca să facă minuni în Numele acela puternic, tăgăduindu-L însă atunci când este vorba ca ei să se lase botezaţi în acel Nume şi chiar luptând împotriva acestuia? Ei mărturisesc cu buzele lor cât de minunat este Numele lui Isus, dar de fapt ei nu au recunoscut Numele şi ei nu sunt dispuşi să poarte ocara Numelui lui Isus. Despre asemenea oameni DOMNUL a spus: „ Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi care aţi lucrat fărădelege ” (Mat. 7:22-23).

În textul acesta este vorba despre oameni care cred Evaghelia deplină. Pe de-o parte, ei beneficiază de binecuvântările promise şi date Bisericii, pe de altă parte ei rămân în învăţături nebiblice şi tradiţionale. Ei nu sunt dispuşi să ia în considerare o corectură scripturală. Nu ar trebui ca fiecare să fie dispus să accepte tot ceea ce spune Biblia? Dar este nevoie de curaj pentru a sta de partea Cuvântului lui Dumnezeu şi pentru a tăgădui practica tradiţională, denominaţională şi nebiblică a botezului. Noi trebuie să ne identificăm, prin botez, cu moartea lui Hristos, dacă dorim să fim identificaţi cu El în învierea la o viaţă nouă (Rom. 6:3).

Cuprins
 1. Introducere
 2. Botezul
 3. Necesitatea
 4. Semnificaţia
 5. Condiţia
 6. Numele
 7. Învăţătura apostolică
 8. Deosebind duhurile
 9. Cina Domnului
 10. Clarificare
 11. Spălarea picioarelor
 
Adrese similare: