EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

Domnul Dumnezeu S-a descoperit alor Săi de la început în diferite feluri: deja în Gră dina Eden, El i-a vizitat pe Adam şi Eva în răcoarea serii şi a avut părtăşie cu ei (Gen. 3). Despre Enoh se spune că el a umblat cu Dumnezeu, a fost plăcut lui Dumnezeu şi a fost răpit (Gen. 5:24; Evr. 11:5). Citim despre Noe, despre încheierea legământului după potop, despre curcubeu ca semn al legământului (Gen. 9) şi despre Avraam, căruia Dumnezeu i-a dat făgăduinţa că va binecuvânta toate popoarele care vor crede ca şi el. Cu el a încheiat Dumnezeu legământul tăierii împrejur (Gen. 17:13). Toţi prorocii Vechiului Testament şi toţi bărbaţii lui Dumnezeu L-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu personal şi au urmat îndrumările Sale. În întreaga Biblie este relatat despre descoperirea personală a lui Dumnezeu ca şi Creator, Împărat, Mântuitor ş.a.m.d. În Noul Testament vedem descoperirea personală a lui Dumnezeu î n Răscumpărătorul nostru, prin care am primit înfierea (Gal. 4:4-7). El Se descoperă ca Miel al lui Dumnezeu, ca Mijlocitor, ca Avocat ş.a.m.d. pentru a îndeplini fiecare lucrare din planul lui Dumnezeu de mântuire.

În această prezentare este vorba în principal de a arăta că Domnul S -a descoperit în timpul nostru prin slujba fratelui Branham ca şi în Vechiul Testament. El a avut aceleaşi trăiri supranaturale ca şi Avraam, Moise şi prorocii, în vremea lor. Fratele Branham a amintit deseori pe „ Îngerul Domnului ” , când El S-a coborât în lumi nă, în legătură cu rugăciunea pentru bolnavi. În repetate rânduri el a vorbit despre „ Îngerul legământului ” în legătură cu arătarea Domnului în stâlpul de foc supranatural. El a accentuat că este acelaşi „ Înger al Domnului ” care a însoţit Israelul în stâlpul de nor şi de foc.

Lui Avraam Dumnezeu i S-a descoperit ca „ Îngerul Domnului ” când a fost gata să-l jertfească pe fiul său făgăduit, Isaac: „ Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: Avraame! Avraame! Iată-mă!, a răspuns el ” (Gen. 22:11-18).

În timpul lui Moise a fost vorba despre un eveniment important din planul de mântuire: chemarea afară şi călăuzirea Israe lului, aşa cum îi făgăduise Dumnezeu lui Avraam (Gen. 15:13). „ Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug... Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: Moise! Moise! ” (Exod 3:2+4). Aici avem trei denumiri şi anume „ Îngerul Domnului ” , „ Domnul ” şi „ Dumnezeu ” pentru Cel care S-a prezentat astfel: „ Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov. Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu ”(v. 6).

În forma unui înger El S-a arătat în acel foc; ca Domn l-a văzut pe Moise apropiindu-se; ca Dumnezeu i-a vorbit. C u toate acestea, El era U nul singur, pentru că există doar un singur Dumnezeu. Singurul Dumnezeu S -a descoperit pentru mântuirea noastră în Noul Testament ca Tată în ceruri, în Fiul pe pământ şi prin Duhul Sfânt în Biserică.

Moise a vrut să ştie Numele Celui care îl trimite: „ Moise a zis lui Dumnezeu: Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: ‘ Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi ; şi mă vor întreba: ‘ Care este Numele Lui ? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: EU SUNT CEL CE SUNT. Şi a adăugat: Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘ Cel ce Se numeşte EU SUNT , m-a trimis la voi . Dumnezeu a mai zis lui Moise: Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ‘ Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi . Acesta este Numele Meu pentru veşnicie , acesta este Numele Meu din neam în neam. ” (Exod 3:13-15).

Cel veşnic este mereu prezent ca EU SUNT, atunci când S e descoperă. Cel ce este „ EU SUNT ” este Domnul, Creatorul cerurilor şi al pământului. La vestirea celor zece porunci citim: „ Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău ” . În Isaia 44:6 este scris: „ Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe Urmă şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. Până la ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, Domnul S e prezintă ca „ EU SUNT ” : „ Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic ” (1:8). „ Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul ” (22:13).

Din multele „ EU SUNT ” , în care S -a descoperit Domnul în Vechiul şi în Noul Testament, recunoaştem că El este mereu Acelaşi. „ Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, EU SUNT ” . (Ioan 8:58). Domnul/Iahveh al Vechiului Testament este Domnul Isus/Iahşua al Noului Testament. „ Şi nimeni nu poate zice: Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt ” (1 Cor. 12:3).

În Ioel 2:32 este scris: „ Oricine va chema Numele Domnului/Iahveh va fi mântuit ” . În Romani 10:13 este scris încă o dată acelaşi Cuvânt cu referire la Isus, că oricine cheamă Numele Domnului Isus/Iahşua va fi mântuit.

Toate minunile pe care le-a făcut Moise în faţa lui Far aon au avut un singur scop: „ Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească ” (Exod 7:26; 8:16; 9:1; 9:13; 10:3). Când Dumnezeu a încheiat legământul cu Israel, Domnul S-a prezentat ca „ Înger al legământului ” , pentru că a dat poporului Său poruncile legământului.

Domnul a zis lui Moise: Scrie-ţi cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine şi cu Israel! Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legământului , cele Zece Porunci ” (Exod 34:27-28).

Prin Moise, Dumnezeu a dat Bisericii chemate afară porunci şi a spus: „ Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt . Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel ” (Exod 19:5-6). Exodul a fost doar responsabilitatea lui Dumnezeu, însă după aceea trebuia să urmeze ascultarea de credinţă a celor chemaţi afară, ca prin aceasta ei să ţină legământul. Astfel, Biserica chemată afară a lui Israel a devenit o împărăţie şi o preoţie pentru Dumnezeu.

Acesta este şi scopul divin al Bisericii nou-testamentare mântuite şi chemate afară: „ Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată ” (1 Petru 2:9). „ Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ! ” (Apoc. 5:10).

Ca „ Înger ul Domnului ” , El a călăuzit poporul Său Israel, î ntr-o formă vizibilă şi anume în norul supranatural. „ Domnul mer gea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor , ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc , ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii ” . (Exod 13:21-22). Astfel a însoţit El poporul Său Israel, timp de patruzeci de ani.

În Neemia 9:12-13 citim: „ I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor , şi noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai coborât pe muntele Sinai , le-ai vorbit din înălţimea cerurilor şi le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învăţături şi orânduiri minunate ” . Domnul Dumnezeu S e poate face cunoscut în mod vizibil pe pământ şi totuşi vocea Sa să se audă din ceruri. Dumnezeu este Duh - El este omniprezent.

În Exod 40:34-38, norul este amintit de cinci ori: „ Astfel a ispră vit Moise lucrarea. Atunci norul a acoperit Cortul întâlnirii, şi slava Domnului a umplut Cortul. Moise nu putea să intre în Cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui şi slava Domnului umplea Cortul. Cât au ţinut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra Cortului. Şi când nu se ridica norul , nu porneau, până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra Cortului ziua; iar noaptea, era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor ” .

La inaugurarea Templului, Domnul S-a coborât din nou în norul supranatural: „ ... Preoţii n-au putut să rămână acolo să facă slujba, din pricina norului ; căci slava Domnului umpluse Casa Domnului ” . (1 Împăraţi 8:10-21).

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: